Thursday, 05/08/2021 - 12:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Đức

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

                                  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 ( Thực hiện từ 05/9/2020)         ( Số 1)

Thứ

Tiết

6A – Hà

6B – Sinh

6c – Hương

6D – Dung

7A – Cúc

7B – Giang

7C- Phượng

7D- Lượng

 

 

Hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

TD  - Tuấn

Toán - Liên

Văn – Dung

Anh  - Sinh

Â.Nhạc -  Lý

Lý - Minh

Văn  -  Giang

Toán – Xuân

3

Văn - Trang

TD  - Tuấn

Toán - Liên

Văn – Dung

Toán – Xuân

Toán – Phong

Văn  -  Giang

TD  -  Mai

4

T.Anh  - Huệ

Văn  - Hường

Sinh – Khánh

Toán - Liên

Anh  - Sửu

Â.Nhạc -  Lý

Toán – Xuân

Tin - Phong

5

 

Sinh  –  Hảo

Sinh – Khánh

Anh  - Sinh

CN - Dung

Lý - Minh

Anh  - Sửu

Â.Nhạc -  Lý

Tin - Phong

 

Ba

 

1

Văn - Trang

Địa – Dũng

Toán - Liên

Lý - Minh

Tin - Phong

Văn  -  Giang

Sinh – Khánh

Văn  – Cúc  

2

Văn - Trang

Toán - Liên

CN - Cúc

Anh  - Sinh

Tin - Phong

Văn  -  Giang

GD – Hường

M.T- Lượng

3

Sử  - Hương

GD - Hà

Tin - Phong

CN - Dung

Sinh -Khánh

Địa – Dũng

TD  -  Mai

Toán – Xuân

4

CN - Xuân

Anh  - Sinh

Tin - Phong

Toán - Liên

CN - Dung

GD – Hường

Địa – Dũng

Sinh – Khánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

GD - Hà

Anh  - Sinh

TD  - Tuấn

Toán - Liên

Toán – Xuân

Toán – Phong

Anh –Phượng

Lý - Minh

2

Sinh  –  Hảo

Văn  - Hường

Địa – Dũng

TD  - Tuấn

Văn  – Cúc  

Sinh – Khánh

Lý - Minh

Toán – Xuân

3

Toán - Thư

Văn  - Hường

GD - Hà

Tin - Phong

Văn  – Cúc  

CN - Dung

Toán – Xuân

Â.Nhạc -  Lý

4

T.Anh  - Huệ

Toán - Liên

M.T - Cúc

Tin - Phong

Sử  - Hương

Địa  -  Dũng

Văn  -  Giang

Anh –Phượng

5

 

 

 

 

Địa  -  Dũng

Sử  -  Giang

M.T- Phượng

CN - Dung

 

 

 

Năm

 

1

Toán - Thư

TD  - Tuấn

CN - Cúc

Toán - Liên

Địa – Dũng

Sử  -  Giang

CN - Dung

Anh –Phượng

2

Â.Nhạc -  Lý

Sinh – Khánh

Anh  - Sinh

Văn – Dung

TD  -  Mai

Toán – Phong

Toán – Xuân

Sử  -  Thành

3

Tin - Phong

Sử  -  Hương

Toán - Liên

Sinh – Khánh

Văn  – Cúc  

TD  -  Mai

Anh –Phượng

GD – Hường

4

Tin - Phong

CN – Hường

Sinh – Khánh

Anh  - Sinh

Toán – Xuân

M.T- Trang

Sử  -  Giang

Địa  - Lượng

 

 

 

Sáu

 

1

T.Anh  - Huệ

Toán - Liên

TD  - Tuấn

Địa – Dũng

Văn  – Cúc  

Tin - Phong

Văn  -  Giang

Sử  -  Thành

2

Toán - Thư

Anh  - Sinh

Văn – Dung

TD  - Tuấn

TD  -  Mai

Tin - Phong

Sử  -  Giang

Văn  – Cúc  

3

Địa – Dũng

Â.Nhạc -  Lý

Toán - Liên

Văn – Dung

GD – Hường

Văn  -  Giang

Anh –Phượng

Văn  – Cúc  

4

TD  - Tuấn

Tin - Phong

Â.Nhạc -  Lý

Văn – Dung

Toán – Xuân

Anh  - Sửu

Sinh – Khánh

Địa  - Lượng

5

CN - Xuân

Tin - Phong

Anh  - Sinh

Â.Nhạc -  Lý

Anh  - Sửu

Sinh – Khánh

Địa – Dũng

Anh –Phượng

 

Bẩy

 

1

Lý - Minh

Văn  - Hường

Văn – Dung

Sử  -  Hương

M.T- Trang

Toán – Phong

TD  -  Mai

Toán – Xuân

2

Văn - Trang

Lý - Minh

Văn – Dung

GD - Hà

Sinh -Khánh

Anh  - Sửu

Toán – Xuân

Văn  – Cúc  

3

Toán - Thư

M.T - Cúc

Sử  -  Hương

MT- Giang

Anh  - Sửu

TD  -  Mai

Tin - Phong

Sinh – Khánh

4

MT - Cúc

CN – Hường

Lý - Minh

Sinh – Khánh

Sử  -  Hương

Văn  -  Giang

Tin - Phong

TD  -  Mai

5

SHL – Hà

SHL – Sinh

SHL– Hương

SHL – Dung

SHL - Cúc

SHL – Giang

SHL– Phượng

SHL – Lượng

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 ( Thực hiện từ 05/9/2020)         ( Số 1)

Thứ

Tiết

8A – Thu Trang

8B – Ngọc

8C – Hường

8D - Dũng

9A – Huyền

9B – Hằng

9C – Thành

9D– Bích

 

 

Hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

2

Văn  – Trang  

Toán - Thư

Văn – Hường  

Anh  - Sửu

GDCD -Hà

Sinh – Diễm

Địa – Lượng

Văn – Huyền

3

Toán - Thư

Sử  -  Hương

Văn – Hường  

Sinh – Khánh

C.N - Minh

Toán -  Bích

Anh  - Sinh

L.Sử - Hằng

4

Hoá  -  Xuyên

Văn  – Trang  

Toán - Thư

Sử  -  Hương

Toán -  Bích

Anh –Phượng

Sinh – Diễm

Lý   - D.Ngọc

5

 

Sử  -  Hương

M.T – Trang

Hoá  -  Xuyên

Địa – Dũng

L.Sử - Thành

Địa – Lượng

Lý   - D.Ngọc

Anh –Phượng

 

Ba

 

1

Sử  -  Hương

Toán - Thư

TD  - Tuấn

Văn  – Thành 

Hoá -Xuyên

Văn  - Hằng

TD  -  Mai

Sinh – Diễm

2

Â.Nhạc -  Lý

TD  - Tuấn

Toán - Thư

Toán – Xuân

Văn – Huyền

Văn  - Hằng

Toán -  Bích

TD  -  Mai

3

Hoá  -  Xuyên

Â.Nhạc -  Lý

Anh  - Sửu

TD  - Tuấn

Lý - Minh

Toán -  Bích

Văn  - Hằng

Văn – Huyền

4

Anh  - Sửu

Hoá  -  Xuyên

C.N- Thư

Â.Nhạc -  Lý

Địa – Lượng

Lý - Minh

Sinh – Diễm

Văn – Huyền

5

M.T – Trang

Anh  - Sửu

Â.Nhạc -  Lý

Hoá  -  Diễm

 

 

 

 

 

 

 

1

Sinh – Diễm

Văn  – Trang  

Toán - Thư

M.T – Trang

TD  -  Mai

Hoá -Xuyên

Văn  - Hằng

Toán -  Bích

2

Toán - Thư

Văn  – Trang  

Anh  - Sửu

GDCD -Hà

Toán -  Bích

TD  -  Mai

Văn  - Hằng

Sinh – Diễm

3

C.N- Liên

Anh  - Sửu

Sử  -  Hương

Văn  – Thành 

Địa  - Lượng

Văn  - Hằng

TD  -  Mai

Văn – Huyền

4

TD  -  Tuấn

Sinh – Diễm

Sinh – Khánh

Văn  – Thành 

Văn – Huyền

Â.Nhạc -  Lý

Toán -  Bích

Hoá -Xuyên

5

Anh  - Sửu

Sử  -  Hương

Văn – Hường  

Sinh – Khánh

Â.Nhạc -  Lý

Sinh – Diễm

Hoá -Xuyên

Địa  - Lượng

 

 

 

Năm

 

1

Anh  - Sửu

GDCD - Hà

Sử  -  Hương

Lý - Minh

Anh  - Sinh

TD  -  Mai

L.Sử - Thành

Hoá -Xuyên

2

Toán - Thư

C.N- Liên

Địa – Dũng

Anh  - Sửu

Lý - Minh

Địa  - Lượng

GDCD -Hà

Toán -  Bích

3

Địa - Dũng

Anh  - Sửu

C.N- Thư

Toán – Xuân

Toán -  Bích

Hoá -Xuyên

Lý   - D.Ngọc

Â.Nhạc -  Lý

4

TD  -  Tuấn

Địa – Dũng

Lý - Minh

Sử  -  Hương

Hoá -Xuyên

Toán -  Bích

Â.Nhạc -  Lý

GDCD –Hà

 

 

 

Sáu

 

1

Văn  – Trang  

Toán - Thư

Hoá -Xuyên

Toán – Xuân

Toán -  Bích

Văn  - Hằng

C.N - Minh

Văn – Huyền

2

Lý – Ngọc

Sinh – Diễm

Anh  - Sửu

C.N- Liên

Văn – Huyền

Lý - Minh

Hoá -Xuyên

Toán -  Bích

3

Sinh – Diễm

Văn  – Trang  

Sinh – Khánh

Văn  – Thành 

TD  -  Mai

GDCD -Hà

Văn  - Hằng

C.N - Minh

4

GDCD  -  Hà

Hoá  -  Xuyên

Văn – Hường  

SHL – Dũng

Sinh – Diễm

C.N - Minh

Toán -  Bích

TD  -  Mai

 

 

Bẩy

 

1

Toán - Thư

TD  - Tuấn

M.T – Trang

Anh  - Sửu

Sinh – Diễm

L.Sử - Thành

Văn  - Hằng

Anh –Phượng

2

C.N- Liên

Lý   - D.Ngọc

Toán - Thư

Hoá  -  Diễm

Văn – Huyền

Văn  - Hằng

Toán -  Bích

Địa – Lượng

3

Văn  – Trang  

C.N - Liên

TD  - Tuấn

Toán – Xuân

Văn – Huyền

Toán -  Bích

Anh  - Sinh

Lý   - D.Ngọc

4

Văn  – Trang  

Toán - Thư

GDCD  -  Hà

TD  - Tuấn

Anh  - Sinh

Anh –Phượng

Địa – Lượng

Toán -  Bích

5

SHL - Trang

SHL – Ngọc

SH – Hường

C.N - Liên

SHL – Huyền

SHL - Hằng

SHL –Thành

SHL- Bích

 

 

                                  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 ( Thực hiện từ 21/9/2020)         ( Số 2)

Thứ

Tiết

6A – Hà

6B – Sinh

6c – Hương

6D – Dung

7A – Cúc

7B – Giang

7C- Phượng

7D- Lượng

 

 

Hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

TD  - Tuấn

Sinh – Khánh

Văn – Dung

Anh  - Sinh

Â.Nhạc -  Lý

Địa – Dũng

Toán – Phong

Toán – Liên

3

Văn - Trang

TD  - Tuấn

Toán - Liên

Văn – Dung

Toán – Phong

Lý - Minh

Văn  -  Giang

TD  -  Mai

4

Sinh  –  Hảo

Văn  - Hường

Sinh – Khánh

Toán - Liên

Anh  - Sửu

Â.Nhạc -  Lý

Văn  -  Giang

Tin - Phong

5

 

 

 

 

 

Lý - Minh

Anh  - Sửu

Â.Nhạc -  Lý

Tin - Phong

 

Ba

 

1

Văn - Trang

Địa – Dũng

Toán - Liên

Anh  - Sinh

Toán – Phong

Văn  -  Giang

Sinh – Khánh

Văn  – Cúc  

2

Văn - Trang

Toán - Liên

Văn – Dung

Lý - Minh

Địa  -  Dũng

Văn  -  Giang

GD – Hường

Văn  – Cúc  

3

Sinh  –  Hảo

GD - Hà

Anh  - Sinh

CN - Dung

Sinh -Khánh

Toán – Phong

TD  -  Mai

Địa  - Lượng

4

Toán - Thư

Anh  - Sinh

CN - Cúc

Toán - Liên

CN - Dung

GD – Hường

Địa – Dũng

Sinh – Khánh

 

 

 

 

 

 

 

Anh –Phượng

 

M.T- Lượng

 

 

1

T.Anh  - Huệ

Văn  - Hường

TD  - Tuấn

Toán - Liên

Văn  – Cúc  

Toán – Phong

Văn  -  Giang

Lý - Minh

2

Toán - Thư

Văn  - Hường

Địa – Dũng

TD  - Tuấn

Văn  – Cúc  

Văn  -  Giang

Lý - Minh

Toán – Liên

3

Địa – Dũng

Lý - Minh

GD - Hà

Văn – Dung

Toán – Phong

Sinh -Khánh

Anh –Phượng

Â.Nhạc -  Lý

4

GD - Hà

Toán - Liên

M.T - Cúc

Văn – Dung

Sử  - Hương

Địa  -  Dũng

Toán – Phong

Anh –Phượng

5

 

 

 

 

 

 

M.T- Phượng

CN - Dung

 

 

 

Năm

 

1

Toán - Thư

TD  - Tuấn

CN - Cúc

Toán - Liên

GD – Hường

Toán – Phong

CN - Dung

Anh –Phượng

2

Â.Nhạc -  Lý

Sinh – Khánh

Anh  - Sinh

Văn – Dung

Văn  – Cúc  

TD  -  Mai

Toán – Phong

Sử  -  Thành

3

CN - Thư

Sử  -  Hương

Toán - Liên

Sinh – Khánh

TD  -  Mai

Sử  -  Giang

Anh –Phượng

GD – Hường

4

Sử  - Hương

CN – Hường

Sinh – Khánh

Anh  - Sinh

Địa – Dũng

M.T- Trang

Sử  -  Giang

Địa  - Lượng

 

 

 

Sáu

 

1

T.Anh  - Huệ

Toán - Liên

TD  - Tuấn

CN - Dung

TD  -  Mai

Anh  - Sửu

Toán – Phong

Văn  – Cúc  

2

Toán - Thư

Anh  - Sinh

Â.Nhạc -  Lý

TD  - Tuấn

Văn  – Cúc  

Sinh – Khánh

Địa – Dũng

Toán – Liên

3

CN - Thư

Â.Nhạc -  Lý

Toán - Liên

Địa – Dũng

Anh  - Sửu

CN - Dung

Sử  -  Giang

Anh –Phượng

4

TD  - Tuấn

M.T - Cúc

Anh  - Sinh

Â.Nhạc -  Lý

Toán – Phong

Sử  -  Giang

SHL–Phượng

Sinh – Khánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bẩy

 

1

Lý - Minh

Anh  - Sinh

Văn – Dung

Sử  -  Hương

Anh  - Sửu

Toán – Phong

TD  -  Mai

Văn  – Cúc  

2

Văn - Trang

Văn  - Hường

Văn – Dung

GD - Hà

M.T- Trang

Anh  - Sửu

Văn  -  Giang

Toán – Liên

3

T.Anh  - Huệ

Toán - Liên

Sử  -  Hương

MT- Giang

Sinh – Khánh

TD  -  Mai

Tin - Phong

Sử  -  Thành

4

MT - Cúc

CN – Hường

Lý - Minh

Sinh – Khánh

Sử  -  Hương

Văn  -  Giang

Tin - Phong

TD  -  Mai

5

SHL – Hà

SHL – Sinh

SHL– Hương

SHL – Dung

SHL - Cúc

SHL – Giang

Sinh – Khánh

SHL – Lượng

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 ( Thực hiện từ 21/9/2020)         ( Số 2)

Thứ

Tiết

8A – Thu Trang

8B – Ngọc

8C – Hường

8D - Dũng

9A – Huyền

9B – Hằng

9C – Thành

9D– Bích

 

 

Hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Văn  – Trang  

Toán - Thư

Văn – Hường  

Anh  - Sửu

C.N - Minh

Sinh – Diễm

Địa – Lượng

Văn – Huyền

3

Toán - Thư

Sử  -  Hương

Văn – Hường  

Sinh – Khánh

GDCD -Hà

Toán -  Bích

Sinh – Diễm

L.Sử - Hằng

4

Hoá  -  Xuyên

Văn  – Trang  

Toán - Thư

Sử  -  Hương

Toán -  Bích

Anh –Phượng

Anh  - Sinh

Lý   - D.Ngọc

5

 

Sử  -  Hương

M.T – Trang

Hoá  -  Xuyên

Địa – Dũng

L.Sử - Thành

Địa – Lượng

Lý   - D.Ngọc

Anh –Phượng

 

Ba

 

1

Hoá  -  Xuyên

Toán - Thư

TD  - Tuấn

Văn  – Thành 

Lý - Minh

Văn  - Hằng

TD  -  Mai

Sinh – Diễm

2

Â.Nhạc -  Lý

TD  - Tuấn

Toán - Thư

Toán – Phong

Văn – Huyền

Anh –Phượng

Toán -  Bích

TD  -  Mai

3

Sử  -  Hương

Â.Nhạc -  Lý

Anh  - Sửu

TD  - Tuấn

Hoá  -  Xuyên

Toán -  Bích

Văn  - Hằng

Văn – Huyền

4

Anh  - Sửu

Hoá  -  Xuyên

C.N - D.Ngọc

Â.Nhạc -  Lý

Địa – Lượng

Lý - Minh

Sinh – Diễm

Văn – Huyền

5

C.N - D.Ngọc

Anh  - Sửu

Â.Nhạc -  Lý

Sử  -  Hương

 

 

 

 

 

 

 

1

Sinh – Diễm

Văn  – Trang  

Toán - Thư

M.T – Trang

TD  -  Mai

Hoá -Xuyên

Văn  - Hằng

Toán -  Bích

2

M.T – Trang

Văn  – Trang  

Anh  - Sửu

Văn  – Thành 

Toán -  Bích

TD  -  Mai

Văn  - Hằng

Sinh – Diễm

3

Toán - Thư

Anh  - Sửu

Sử  -  Hương

Văn  – Thành 

Địa  - Lượng

Văn  - Hằng

TD  -  Mai

Văn – Huyền

4

TD  -  Tuấn

Sinh – Diễm

Văn – Hường  

Sinh – Khánh

Văn – Huyền

Â.Nhạc -  Lý

Toán -  Bích

Hoá -Xuyên

5

Anh  - Sửu

Sử  -  Hương

Sinh – Khánh

GDCD -Hà

Â.Nhạc -  Lý

Sinh – Diễm

Hoá -Xuyên

Địa  - Lượng

 

 

 

Năm

 

1

Anh  - Sửu

Địa – Dũng

Sử  -  Hương

Lý - Minh

Anh  - Sinh

TD  -  Mai

L.Sử - Thành

Hoá -Xuyên

2

Toán - Thư

C.N - D.Ngọc

Địa – Dũng

Anh  - Sửu

Lý - Minh

Địa  - Lượng

GDCD -Hà

Toán -  Bích

3

Địa - Dũng

Anh  - Sửu

Lý - Minh

Toán – Phong

Toán -  Bích

Hoá -Xuyên

Lý   - D.Ngọc

Â.Nhạc -  Lý

4

TD  -  Tuấn

GDCD -Hà

C.N - D.Ngọc

C.N - Liên

Hoá -Xuyên

Toán -  Bích

Â.Nhạc -  Lý

Anh –Phượng

 

 

 

Sáu

 

1

Văn  – Trang  

Toán - Thư

Hoá -Xuyên

Hoá  -  Diễm

Toán -  Bích

Văn  - Hằng

C.N - Minh

Văn – Huyền

2

Lý   - D.Ngọc

Văn  – Trang  

Anh  - Sửu

Toán – Phong

Văn – Huyền

Lý - Minh

Hoá -Xuyên

Toán -  Bích

3

Sinh – Diễm

Lý   - D.Ngọc

Sinh – Khánh

Văn  – Thành 

TD  -  Mai

GDCD -Hà

Văn  - Hằng

C.N - Minh

4

GDCD  -  Hà

Hoá  -  Xuyên

M.T – Trang

SHL – Dũng

Sinh – Diễm

C.N - Minh

Toán -  Bích

TD  -  Mai

 

 

Bẩy

 

1

Toán - Thư

TD  - Tuấn

Văn – Hường  

Hoá  -  Diễm

Văn – Huyền

Toán -  Bích

Văn  - Hằng

GDCD –Hà

2

C.N - D.Ngọc

Sinh – Diễm

Toán - Thư

Toán – Phong

Văn – Huyền

Văn  - Hằng

Toán -  Bích

Địa – Lượng

3

Văn  – Trang  

Toán - Thư

TD  - Tuấn

Anh  - Sửu

Anh  - Sinh

Văn  - Hằng

Địa  - Lượng

Lý   - D.Ngọc

4

Văn  – Trang  

C.N - D.Ngọc

GDCD  -  Hà

TD  - Tuấn

Sinh – Diễm

L.Sử - Thành

Anh  - Sinh

Toán -  Bích

5

SHL - Trang

SHL – Ngọc

SH – Hường

C.N - Liên

SHL – Huyền

SHL - Hằng

SHL –Thành

SHL- Bích

 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 ( Thực hiện từ 01/11/2020)         ( Số 3)

Thứ

Tiết

6A – Hà

6B – Sinh

6c – Hương

6D – Dung

7A – Cúc

7B – Giang

7C- Phượng

7D- Lượng

 

 

Hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

TD  - Tuấn

Sinh – Khánh

Văn – Dung

Anh  - Sinh

Â.Nhạc -  Lý

Địa – Dũng

Toán – Phong

Toán – Liên

3

Văn - Trang

TD  - Tuấn

Toán - Liên

Văn – Dung

Toán -  Thùy

Lý - Minh

Văn  -  Giang

TD  -  Mai

4

Sinh  –  Hảo

Văn  - Hường

Sinh – Khánh

Toán - Liên

Anh  - Sửu

Â.Nhạc -  Lý

Văn  -  Giang

Tin - Phong

5

 

 

 

 

Lý - Minh

Anh  - Sửu

Â.Nhạc -  Lý

Tin - Phong

 

Ba

 

1

Văn - Trang

Địa – Dũng

Toán - Liên

Anh  - Sinh

Sinh -Khánh

Văn  -  Giang

GD – Hường

Văn  – Cúc  

2

Văn - Trang

CN – Hường

Văn – Dung

Toán - Liên

Toán -  Thùy

Văn  -  Giang

Sinh -Khánh

Văn  – Cúc  

3

Sinh  –  Hảo

Toán - Liên

Anh  - Sinh

Lý - Minh

Địa – Dũng

Toán – Phong

TD  -  Mai

Địa  - Lượng

4

Toán - Thư

Anh  - Sinh

CN - Cúc

CN – Thành

Tin - Phong

GD – Hường

Địa – Dũng

Sinh – Khánh

 

 

 

 

 

Tin - Phong

CN - Dung

Anh –Phượng

 

CN - Thùy

 

 

1

Địa – Dũng

Văn  - Hường

TD  - Tuấn

Toán - Liên

Văn  – Cúc  

Toán – Phong

Văn  -  Giang

Lý - Minh

2

Toán - Thư

Văn  - Hường

Địa – Dũng

TD  - Tuấn

Văn  – Cúc  

Văn  -  Giang

Anh –Phượng

Toán – Liên

3

T.Anh  - Huệ

Lý - Minh

GDCD - Hà

Văn – Dung

Địa – Dũng

Sinh -Khánh

Toán – Phong

Â.Nhạc -  Lý

4

GDCD - Hà

Toán - Liên

M.T - Cúc

Văn – Dung

Sử  - Hương

Địa  -  Dũng

M.T- Phượng

M.T- Lượng

5

 

 

 

 

CN - Dung

M.T- Trang

Lý - Minh

Anh –Phượng

 

 

Năm

 

1

Toán - Thư

TD  - Tuấn

Sinh – Khánh

Toán - Liên

Toán -  Thùy

Sử  -  Giang

CN - Dung

Anh –Phượng

2

Â.Nhạc -  Lý

Sử  - Hương

Anh  - Sinh

Văn – Dung

Văn  – Cúc  

TD  -  Mai

Toán – Phong

GD – Hường

3

CN - Thư

GDCD - Hà

Toán - Liên

Sinh – Khánh

TD  -  Mai

Tin - Phong

Sử  -  Giang

Văn  – Cúc  

4

Sử  - Hương

Sinh – Khánh

CN - Cúc

Anh  - Sinh

GD – Hường

Tin - Phong

Anh –Phượng

Địa  - Lượng

 

 

 

Sáu

 

1

T.Anh  - Huệ

Anh  - Sinh

TD  - Tuấn

CN – Thành

TD  -  Mai

Anh  - Sửu

Toán – Phong

Toán – Liên

2

Toán - Thư

Toán - Liên

Â.Nhạc -  Lý

TD  - Tuấn

Văn  – Cúc  

CN - Dung

Sinh – Khánh

Sử  -  Thành

3

CN - Thư

Â.Nhạc -  Lý

Anh  - Sinh

Địa – Dũng

Toán -  Thùy

Toán – Phong

Văn  -  Giang

Anh –Phượng

4

TD  - Tuấn

M.T - Cúc

Toán - Liên

Â.Nhạc -  Lý

Anh  - Sửu

Văn  -  Giang

CN - Dung

Sinh – Khánh

5

 

 

 

 

CN - Dung

Sinh – Khánh

Địa – Dũng

CN – Thùy

 

 

Bẩy

 

1

Văn - Trang

Anh  - Sinh

Văn – Dung

Sử  -  Hương

Anh  - Sửu

Toán – Phong

TD  -  Mai

Văn  – Cúc  

2

Lý - Minh

Văn  - Hường

Văn – Dung

Sinh – Khánh

M.T- Trang

Anh  - Sửu

Sử  -  Giang

Toán – Liên

3

T.Anh  - Huệ

Toán - Liên

Sử  -  Hương

MT- Giang

Sinh – Khánh

TD  -  Mai

Tin - Phong

Sử  -  Thành

4

MT - Cúc

CN – Hường

Lý - Minh

GDCD -Hà

Sử  -  Hương

Sử  -  Giang

Tin - Phong

TD  -  Mai

5

SHL – Hà

SHL – Sinh

SHL– Hương

SHL – Dung

SHL - Cúc

SHL – Giang

SHL–Phượng

SHL – Lượng

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 ( Thực hiện từ 01/11/2020)         ( Số 3)

Thứ

Tiết

8A – Thu Trang

8B – Ngọc

8C – Hường

8D - Dũng

9A – Huyền

9B – Hằng

9C – Thành

9D– Bích

 

 

Hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Văn  – Trang  

Toán - Thư

Văn – Hường  

Anh  - Sửu

Toán -  Bích

Văn  - Hằng

Toán -  Thùy

Văn – Huyền

3

Toán - Thư

Sử  -  Hương

Văn – Hường  

Sinh – Khánh

GDCD - Hà

Anh –Phượng

Sinh – Diễm

L.Sử - Hằng

4

Hoá  -  Xuyên

Văn  – Trang  

Toán - Thư

Sử  -  Hương

C.N - Minh

Toán -  Thùy

Anh  - Sinh

Lý   - D.Ngọc

5

 

Sử  -  Hương

M.T – Trang

Hoá  -  Xuyên

Địa – Dũng

L.Sử - Thành

Sinh – Diễm

Lý   - D.Ngọc

Anh –Phượng

 

Ba

 

1

Hoá  -  Xuyên

Toán - Thư

TD  - Tuấn

Văn  – Thành 

Lý - Minh

Văn  - Hằng

TD  -  Mai

Sinh – Diễm

2

Â.Nhạc -  Lý

TD  - Tuấn

Toán - Thư

Văn  – Thành 

Văn – Huyền

Lý - Minh

Địa – Lượng

TD  -  Mai

3

Sử  -  Hương

Â.Nhạc -  Lý

Anh  - Sửu

Toán -  Thùy

Hoá  -  Xuyên

Anh –Phượng

Văn  - Hằng

Văn – Huyền

4

TD  - Tuấn

Anh  - Sửu

Sử  -  Hương

Â.Nhạc -  Lý

Địa – Lượng

Toán -  Thùy

Sinh – Diễm

Văn – Huyền

5

Anh  - Sửu

Hoá  -  Xuyên

Â.Nhạc -  Lý

Sử  -  Hương

 

 

 

 

 

 

 

1

Sinh – Diễm

Văn  – Trang  

Toán - Thư

Sinh – Khánh

TD  -  Mai

Hoá -Xuyên

Văn  - Hằng

Toán -  Bích

2

M.T – Trang

Văn  – Trang  

Anh  - Sửu

Toán -  Thùy

Toán -  Bích

TD  -  Mai

Văn  - Hằng

Sinh – Diễm

3

Toán - Thư

Anh  - Sửu

C.N - D.Ngọc

Văn  – Thành 

Địa  - Lượng

Toán -  Thùy

TD  -  Mai

Văn – Huyền

4

C.N - D.Ngọc

Sinh – Diễm

Văn – Hường  

TD  - Tuấn

Văn – Huyền

Â.Nhạc -  Lý

Toán -  Thùy

Hoá -Xuyên

5

Anh  - Sửu

Sử  -  Hương

Sinh – Khánh

GDCD -Hà

Â.Nhạc -  Lý

Sinh – Diễm

Hoá -Xuyên

Địa  - Lượng

 

 

 

Năm

 

1

Anh  - Sửu

Địa – Dũng

Sử  -  Hương

Lý - Minh

Anh  - Sinh

TD  -  Mai

GDCD –Hà

Hoá -Xuyên

2

Toán - Thư

C.N - D.Ngọc

Địa – Dũng

Anh  - Sửu

Lý - Minh

Địa  - Lượng

Toán -  Thùy

Anh –Phượng

3

Địa - Dũng

Anh  - Sửu

Lý - Minh

Toán -  Thùy

Toán -  Bích

Hoá -Xuyên

Lý   - D.Ngọc

Â.Nhạc -  Lý

4

TD  -  Tuấn

GDCD - Hà

C.N - D.Ngọc

C.N - Liên

Hoá -Xuyên

Toán -  Thùy

Â.Nhạc -  Lý

Toán -  Bích

 

 

 

Sáu

 

1

Văn  – Trang  

Toán - Thư

Hoá -Xuyên

Hoá  -  Diễm

Toán -  Bích

Văn  - Hằng

C.N - Minh

Văn – Huyền

2

Lý   - D.Ngọc

Văn  – Trang  

GDCD –Hà

Toán -  Thùy

Văn – Huyền

Văn  - Hằng

Hoá -Xuyên

Toán -  Bích

3

Sinh – Diễm

Lý   - D.Ngọc

Anh  - Sửu

Văn  – Thành 

TD  -  Mai

GDCD - Hà

Văn  - Hằng

C.N - Minh

4

GDCD  -  Hà

Hoá  -  Xuyên

M.T – Trang

SHL – Dũng

Sinh – Diễm

C.N - Minh

Toán -  Thùy

TD  -  Mai

 

 

Bẩy

 

1

Toán - Thư

TD  - Tuấn

Văn – Hường  

Hoá  -  Diễm

Văn – Huyền

Lý - Minh

L.Sử - Thành

GDCD –Hà

2

C.N - D.Ngọc

Sinh – Diễm

Toán - Thư

TD  - Tuấn

Văn – Huyền

L.Sử - Thành

Văn  - Hằng

Địa – Lượng

3

Văn  – Trang  

Toán - Thư

TD  - Tuấn

Anh  - Sửu

Anh  - Sinh

Văn  - Hằng

Địa  - Lượng

Lý   - D.Ngọc

4

Văn  – Trang  

C.N - D.Ngọc

Sinh – Khánh

M.T – Trang

Sinh – Diễm

Địa  - Lượng

Anh  - Sinh

Toán -  Bích

5

SHL - Trang

SHL – Ngọc

SH – Hường

C.N - Liên

SHL – Huyền

SHL - Hằng

SHL –Thành

SHL- Bích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 17
Tháng 08 : 228
Năm 2021 : 5.005