Tuesday, 11/08/2020 - 14:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Đức

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 ( Thực hiện từ 15/10/2018)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 ( Thực hiện từ 15/10/2018)        

Tài liệu đính kèm: Tải về

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 ( Thực hiện từ 15/10/2018) ( Số 3)

Thứ

Tiết

6A - Cô Ngân

6B – Cô Hải

6c –Cô Thư

6D–ThầyDũng

7A -Cô Thanh

7B – Cô Cúc

7C-Thầy Điều

7D -Cô Hà

 

 

Hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

TD - Tuấn

T.Anh - Sinh

Văn – T. Ngọc

Toán – Vĩnh

Toán – Thư

Toán - Liên

Văn - Điều

Toán - Hải

3

T.Anh - Sinh

Văn - Ngân

Toán – Thư

Văn – T. Ngọc

Â.Nhạc - Lý

Địa - Dũng

Toán - Liên

TD - Đ.Mai

4

V.Lý – H.Thanh

TD - Tuấn

Sinh – Xuyên

T.Anh - Sinh

Văn -N.Thanh

Â.Nhạc - Lý

TD - Đ.Mai

C.Nghệ -Vĩnh

5

 

T.C văn- Ngân

C.Nghệ - Hải

T.Anh - Sinh

Sử - Điều

Sử - Giang

Sinh – P.Mai

Â.Nhạc - Lý

T.Anh – Huệ

 

Ba

 

1

Văn - Ngân

Toán - Hải

Toán – Thư

Cnghệ-.Phong

Lý – H.Thanh

T.Anh - Sửu

Sinh – P.Mai

TC.Toán- Liên

2

Văn - Ngân

Địa - Dũng

M.thuật- Trang

TD - Tuấn

TC.Toán- Thư

Văn - Cúc

Văn - Điều

Văn - Hằng

3

Cnghệ-.Phong

M.thuật- Trang

T.C văn- Ngân

Văn – T. Ngọc

Sinh – P.Mai

Toán - Liên

Lý – H.Thanh

Toán - Hải

4

Sử - Điều

C.Nghệ - Hải

TD - Tuấn

TCvăn-T.Ngọc

T.Anh - Sửu

Lý – H.Thanh

TC.Toán- Liên

Sinh – P.Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán - Hải

Sinh – P.Mai

TD - Tuấn

Toán – Vĩnh

Toán – Thư

Toán - Liên

GD – N.Thanh

Địa - Dũng

2

TD - Tuấn

Văn - Ngân

Toán – Thư

Lý – H.Thanh

Văn -N.Thanh

T.Anh - Sửu

Toán - Liên

M.thuật -Trang

3

Sinh – Hảo

Văn - Ngân

Địa - Dũng

T.Anh - Sinh

C.Nghệ -Vĩnh

TC.Toán- Liên

M.thuật Trang

Toán - Hải

4

Địa - Cúc

TD - Tuấn

GD – N.Thanh

Địa - Dũng

T.Anh - Sửu

M.thuật Trang

Sử - Giang

Lý – H.Thanh

5

 

 

 

 

Địa - Dũng

 

GDCD - Hà

T.Anh - Sửu

T.Anh – Huệ

 

 

Năm

 

1

M.thuật- Trang

Toán - Hải

T.C văn- Ngân

Toán – Vĩnh

Toán – Thư

Toán - Liên

Sử - Giang

TD - Đ.Mai

2

Toán - Hải

T.C văn- Ngân

Sử - Điều

TD - Tuấn

M.thuật- Trang

TD - Đ.Mai

Toán - Liên

Sử - Hằng

3

Â.Nhạc - Lý

Sinh – P.Mai

Cnghệ-.Phong

Sinh – Xuyên

Sử - Giang

T.Anh - Sửu

C.Nghệ -Vĩnh

TC.Toán- Liên

4

T.C văn- Ngân

Â.Nhạc - Lý

Sinh – Xuyên

GD – N.Thanh

TD - Đ.Mai

C.Nghệ -Vĩnh

T.Anh - Sửu

Địa - Dũng

 

 

 

Sáu

 

1

Toán - Hải

GD – N.Thanh

Toán – Thư

TCvăn-T.Ngọc

TD - Đ.Mai

Sinh – P.Mai

Văn - Điều

Văn - Hằng

2

T.Anh - Sinh

Toán - Hải

Văn – T. Ngọc

M.thuật- Trang

Văn -N.Thanh

TD - Đ.Mai

Văn - Điều

Sử - Hằng

3

Sinh – Hảo

T.Anh - Sinh

Văn – T. Ngọc

Toán – Vĩnh

Văn -N.Thanh

Văn - Cúc

Địa - Dũng

Â.Nhạc - Lý

4

Văn - Ngân

Sử - Điều

Â.Nhạc - Lý

Cnghệ-.Phong

Sinh – P.Mai

Địa - Dũng

T.Anh - Sửu

Toán - Hải

5

Cnghệ-.Phong

T.C văn- Ngân

T.Anh - Sinh

Â.Nhạc - Lý

T.Anh - Sửu

Sử - Giang

Sinh – P.Mai

T.Anh – Huệ

 

Bẩy

 

1

GD – N.Thanh

VLý –H.Thanh

Văn –T. Ngọc

T.Anh - Sinh

Toán – Thư

TC.Toán- Liên

TD - Đ.Mai

Văn - Hằng

2

Toán - Hải

T.Anh - Sinh

VLý –H.Thanh

Sinh – Xuyên

GD- N.Thanh

Văn - Cúc

Toán - Liên

Văn - Hằng

3

Văn - Ngân

Toán - Hải

T.Anh - Sinh

Văn – T. Ngọc

TC.Toán- Thư

Văn - Cúc

Địa - Dũng

Sinh – P.Mai

4

T.Anh - Sinh

Văn - Ngân

Cnghệ-.Phong

Văn – T. Ngọc

Địa - Dũng

Sử - Giang

TC.Toán- Liên

GDCD - Hà

5

SHL - Ngân

SHL – Hải

SHL– Thư

SHL – Dũng

SHL - Thanh

SHL – Cúc

SHL – Điều

SHL - Hà

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 ( Thực hiện từ 15/10/2018) ( Số 3)

Thứ

Tiết

8A - Cô Xuyên

8B – Cô Giang

8C –Cô Vân

8D - Cô Đ.Mai

9A –Cô Bích

9B – Thu Trang

9C – Cô D.Ngọc

 

 

Hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Văn – Giang

Toán – Thùy

Văn -N.Thanh

Hoá - Vân

Hoá - Xuyên

Văn -Thu Trang

Địa - Cúc

3

Toán – Thùy

M.thuật – Trang

Toán - Phong

Văn - Điều

L.Sử - Hằng

T.Anh - Sửu

Lý - D.Ngọc

4

M.thuật – Trang

Văn – Giang

Hoá - Vân

Toán - Phong

Văn - Thu Trang

L.Sử - Hằng

Sinh – P.Mai

5

 

Hoá - Vân

L.Sử - T.Ngọc

Địa - Dũng

TC.Toán -Phong

T.Anh - Sửu

TCToán -Thùy

L.Sử - Hằng

 

Ba

 

1

L.Sử - T.Ngọc

TD - Tuấn

TD - Đ.Mai

C.Nghệ -Vĩnh

Địa - Cúc

Văn - Thu Trang

Văn - Hằng

2

C.Nghệ -Vĩnh

Toán – Thùy

Â.Nhạc - Lý

TD - Đ.Mai

Toán - Bích

Văn -Thu Trang

Lý - D.Ngọc

3

T.Anh - Sinh

Â.Nhạc - Lý

T.Anh - Sửu

Địa - Dũng

Lý - D.Ngọc

Toán - Bích

Toán – Thùy

4

Hoá - Vân

C.Nghệ -Vĩnh

Toán - Phong

Â.Nhạc - Lý

GDCD - Hà

Lý - D.Ngọc

T.Anh - Sinh

5

Â.Nhạc - Lý

T.Anh - Sinh

C.Nghệ -Vĩnh

T.Anh - Sửu

TCToán -Thùy

GDCD - Hà

Hoá - Vân

 

 

 

1

Sinh – Xuyên

Văn – Giang

Toán - Phong

L.Sử - T.Ngọc

Địa - Cúc

Văn -Thu Trang

TCToán -Thùy

2

Toán – Thùy

Văn – Giang

Sinh – Xuyên

Toán - Phong

Văn -Thu Trang

Địa - Cúc

Văn - Hằng

3

L.Sử - T.Ngọc

Toán – Thùy

T.Anh - Sửu

Sinh – Xuyên

Văn -Thu Trang

Â.Nhạc - Lý

Văn - Hằng

4

TC.Toán - Thư

T.Anh - Sinh

L.Sử - T.Ngọc

GDCD - Hà

Â.Nhạc - Lý

Sinh – P.Mai

Hoá - Vân

5

T.Anh - Sinh

Sinh – Xuyên

TC.Toán - Phong

Hoá - Diễm

Sinh – P.Mai

Hoá - Vân

Â.Nhạc - Lý

 

 

 

Năm

 

1

GDCD - Hà

T.Anh - Sinh

Văn -N.Thanh

Sinh – Xuyên

TD - Tuấn

Sinh – P.Mai

Văn - Hằng

2

T.Anh - Sinh

Địa - Dũng

Văn -N.Thanh

L.Sử - T.Ngọc

Toán - Bích

TD - Tuấn

Toán – Thùy

3

Toán – Thùy

TD - Tuấn

GDCD - Hà

Văn - Điều

Lý - D.Ngọc

Toán - Bích

T.Anh - Sinh

4

TD - Tuấn

TC.Toán - Thư

L.Sử - T.Ngọc

Văn - Điều

Sinh – P.Mai

Lý - D.Ngọc

TCToán -Thùy

5

TC.Toán - Thư

L.Sử - T.Ngọc

TC.Toán - Phong

T.Anh - Sửu

 

 

 

 

 

Sáu

 

1

Văn – Giang

Sinh – Xuyên

Hoá - Vân

Toán - Phong

Văn -Thu Trang

Toán - Bích

TD - Tuấn

2

Văn – Giang

Hoá - Vân

Lý – H.Thanh

TC.Toán- Phong

Toán - Bích

C.Nghệ - Liên

Toán – Thùy

3

Lý – H.Thanh

TC.Toán - Thư

Sinh – Xuyên

T.Anh - Sửu

TD - Tuấn

TCToán -Thùy

Văn - Hằng

4

Sinh – Xuyên

Lý – H.Thanh

C.Nghệ -Vĩnh

M.thuật –Trang

C.Nghệ - Liên

TD - Tuấn

GDCD - Hà

5

Địa - Dũng

GDCD - Hà

M.thuật – Trang

C.Nghệ -Vĩnh

TCToán -Thùy

Địa - Cúc

C.Nghệ - Liên

 

 

Bẩy

 

1

TD - Tuấn

Văn – Giang

Toán - Phong

Văn - Điều

T.Anh - Sửu

Văn -Thu Trang

Địa - Cúc

2

Văn – Giang

Toán – Thùy

TD - Đ.Mai

Toán - Phong

Văn -Thu Trang

T.Anh - Sửu

Sinh – P.Mai

3

Toán – Thùy

C.Nghệ -Vĩnh

Văn -N.Thanh

TD - Đ.Mai

Toán - Bích

Hoá - Vân

TD - Tuấn

4

C.Nghệ -Vĩnh

Hoá - Vân

T.Anh - Sửu

Lý – H.Thanh

Hoá - Xuyên

Toán - Bích

Toán – Thùy

5

SHL - Cô Xuyên

SHL – Giang

SH – Vân

SHL – Đ.Mai

SHL – Bích

SHL-Th Trang

SHL – D.Ngọc

 

 

PH¢N C¤NG D¹Y THAY

Gi¸o viªn nghØ:... ( tõ 22/8/2016)

THø

TIÕT

M¤N

GV D¹Y THAY

GHI Chó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nh÷ng GV ®iÒu ®éng ph©n c«ng d¹y thay mµ kh«ng ®óng víi chuyªn m«n cña m×nh th× lªn qu¶n líp giê häc ®ã)

 

BGH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 23
Tháng 08 : 234
Năm 2020 : 5.903