Tuesday, 11/08/2020 - 14:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Đức

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 ( Thực hiện từ 27/8/2018) ( Số 1)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 ( Thực hiện từ 27/8/2018)         ( Số 1)

Tài liệu đính kèm: Tải về

                                  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 ( Thực hiện từ 27/8/2018)         ( Số 1)

Thứ

Tiết

6A - Cô Ngân

6B – Cô Hải

6c –Cô Thư

6D–ThầyDũng

7A -Cô Thanh

7B – Cô Cúc

7C-Thầy Điều

7D  -Cô Hà

 

 

Hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

TD  -   Tuấn

T.Anh  - Sinh

Văn – T. Ngọc

Toán – Vĩnh

Toán – Thư

Toán - Liên

Văn  -  Điều

Toán -  Hải

3

T.Anh  - Sinh

Văn  -  Ngân

Toán – Thư

Văn – T. Ngọc

Â.Nhạc -  Lý

Địa  -  Dũng

Toán - Liên

TD  - Đ.Mai

4

V.Lý – H.Thanh

TD  -  Tuấn

Sinh  – Diễm

T.Anh  - Sinh

Văn -N.Thanh  

Â.Nhạc -  Lý

TD  - Đ.Mai

C.Nghệ -Vĩnh

5

 

T.C văn- Ngân

C.Nghệ  - Hải

T.Anh  - Sinh

Sử  -  Điều

Sử  -  Giang

Sinh -  Diễm

Â.Nhạc -  Lý

T.Anh – Huệ

 

Ba

 

1

Văn  -  Ngân

Toán -  Hải

Toán – Thư

TD   -  Tuấn

Lý – H.Thanh

T.Anh  -  Sửu

Sinh -  Diễm

TC.Toán- Liên

2

Văn  -  Ngân

Địa  -  Dũng

M.thuật- Trang

Văn – T. Ngọc

TC.Toán- Thư

Văn  -  Cúc  

Văn  -  Điều

Văn  - Hằng

3

Cnghệ-.Phong

M.thuật- Trang

T.C văn- Ngân

TCvăn-T.Ngọc

Sinh -  Diễm

Toán - Liên

Lý – H.Thanh

Toán -  Hải

4

Sử  -  Điều

C.Nghệ  - Hải

TD   - Tuấn

Cnghệ-.Phong

T.Anh  -  Sửu

Lý – H.Thanh

TC.Toán- Liên

Sinh -  Diễm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán -  Hải

Sinh  – Diễm

TD  -  Tuấn

Toán – Vĩnh

Toán –  Thư

Toán -  Liên

GD – N.Thanh

Địa  -  Dũng

2

TD  -  Tuấn

Văn  -  Ngân

Toán – Thư

Lý – H.Thanh

Văn -N.Thanh  

T.Anh  -  Sửu

Toán -  Liên

M.thuật -Trang

3

Địa  -  Cúc

Văn  -  Ngân

GD – N.Thanh

T.Anh  - Sinh

C.Nghệ -Vĩnh

TC.Toán- Liên

M.thuật Trang

Toán -  Hải

4

Sinh  –  Hảo

TD  -  Tuấn

Địa  -  Dũng

Sinh - Diễm

T.Anh  -  Sửu

M.thuật Trang

Sử  -  Giang

Lý – H.Thanh

 

 

 

 

 

Địa  -  Dũng

 

GDCD - Hà

T.Anh  -  Sửu

T.Anh – Huệ

 

 

Năm

 

1

M.thuật- Trang

Toán -  Hải

T.C văn- Ngân

Toán – Vĩnh

Toán – Thư

Toán - Liên

Sử  -  Giang

TD  - Đ.Mai

2

Toán -  Hải

Sinh  – Diễm

Sử  -  Điều

TD  -  Tuấn

M.thuật- Trang

TD  - Đ.Mai

Toán - Liên

Sử  -  Hằng

3

Â.Nhạc -  Lý

T.C văn- Ngân

Cnghệ-.Phong

Sinh  – Diễm

Sử  -  Giang

T.Anh  -  Sửu

C.Nghệ -Vĩnh

TC.Toán- Liên

4

T.C văn- Ngân

Â.Nhạc -  Lý

Sinh  –  Diễm

GD – N.Thanh

TD  - Đ.Mai

C.Nghệ -Vĩnh

T.Anh  -  Sửu

Địa  -  Dũng

 

 

 

Sáu

 

1

Toán -  Hải

GD – N.Thanh

Toán – Thư

TCvăn-T.Ngọc

TD  - Đ.Mai

Sinh - Diễm

Văn  -  Điều

Văn  - Hằng

2

T.Anh  - Sinh

Toán -  Hải

Văn – T. Ngọc

M.thuật- Trang

Văn -N.Thanh  

TD  - Đ.Mai

Văn  -  Điều

Sử  -  Hằng

3

Cnghệ-.Phong

T.Anh  - Sinh

Văn – T. Ngọc

Địa  -  Dũng

Văn -N.Thanh  

Văn  -  Cúc  

Sinh - Diễm

Â.Nhạc -  Lý

4

Văn  -  Ngân

Sử  -  Điều

Â.Nhạc -  Lý

Cnghệ-.Phong

Sinh - Diễm

Địa  -  Dũng

T.Anh  -  Sửu

T.Anh – Huệ

5

Sinh  –  Hảo

T.C văn- Ngân

T.Anh  - Sinh

Â.Nhạc -  Lý

T.Anh  -  Sửu

Sử  -  Giang

Địa  -  Dũng

Sinh - Diễm

 

Bẩy

 

1

GD – N.Thanh

VLý –H.Thanh

Văn  –T. Ngọc

T.Anh  - Sinh

Toán – Thư

TC.Toán- Liên

TD  - Đ.Mai

Văn  - Hằng

2

Toán -  Hải

T.Anh  - Sinh

VLý –H.Thanh

Toán – Vĩnh

GD- N.Thanh

Văn  -  Cúc  

Toán - Liên

Văn  - Hằng

3

Văn  -  Ngân

Toán -  Hải

T.Anh  - Sinh

Văn – T. Ngọc

TC.Toán- Thư

Văn  -  Cúc  

Địa  -  Dũng

GDCD - Hà

4

T.Anh  - Sinh

Văn  -  Ngân

Cnghệ-.Phong

Văn – T. Ngọc

Địa  -  Dũng

Sử  -  Giang

TC.Toán- Liên

Toán -  Hải

5

SHL - Ngân

SHL – Hải

SHL– Thư

SHL – Dũng

SHL  - Thanh

SHL –  Cúc

SHL – Điều

SHL  - Hà

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 ( Thực hiện từ 27/8/2018)         ( Số 1)

Thứ

Tiết

8A - Cô Xuyên

8B – Cô Giang

8C –Cô P.Mai

8D - Cô Đ.Mai

9A –Cô Bích

9B – Thu Trang

9C – Cô D.Ngọc

 

 

Hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Văn  –  Giang  

Toán –  Thùy

Văn -N.Thanh  

Hoá  -  Diễm

Lý   - D.Ngọc

Văn  -Thu Trang

Địa   -  Cúc

3

Toán –  Thùy

M.thuật – Trang

Toán  - Phong

Văn  -  Điều

L.Sử   - Hằng

T.Anh  -  Sửu

Lý   - D.Ngọc

4

M.thuật – Trang

Văn  –  Giang  

Hoá  -  Xuyên

Toán  - Phong

Văn - Thu Trang

L.Sử   - Hằng

T.Anh  -  Sửu

5

 

Hoá  -  Xuyên

L.Sử   - T.Ngọc

Địa  -  Dũng

TC.Toán -Phong

T.Anh  -  Sửu

TCToán -Thùy

L.Sử   - Hằng

 

Ba

 

1

L.Sử   - T.Ngọc

TD  -  Tuấn

Toán  - Phong

C.Nghệ -Vĩnh

Địa   -  Cúc

Văn - Thu Trang

Văn  -  Hằng

2

C.Nghệ -Vĩnh

Toán –  Thùy

Â.Nhạc -  Lý

T.Anh  -  Sửu

Toán -  Bích

Văn  -Thu Trang

Lý   - D.Ngọc

3

Địa  -  Dũng

Â.Nhạc -  Lý

T.Anh  - Sinh

TD  - Đ.Mai

Sinh  – P.Mai

Toán -  Bích

Toán –  Thùy

4

T.Anh  - Sinh

C.Nghệ -Vĩnh

TD  - Đ.Mai

Â.Nhạc -  Lý

GDCD  -  Hà

Lý   - D.Ngọc

Sinh – P.Mai

5

Â.Nhạc -  Lý

T.Anh  - Sinh

C.Nghệ -Vĩnh

Địa  -  Dũng

TCToán -Thùy

Sinh  – P.Mai

GDCD  -  Hà

 

 

 

1

Sinh – P.Mai

Văn  –  Giang  

Toán  - Phong

L.Sử   - T.Ngọc

Văn  -Thu Trang

Lý   - D.Ngọc

TCToán -Thùy

2

Toán –  Thùy

Văn  –  Giang  

T.Anh  - Sinh

Toán  - Phong

Địa   -  Cúc

Hoá  -  Xuyên

Văn  -  Hằng

3

L.Sử   - T.Ngọc

Toán –  Thùy

Sinh – P.Mai

Hoá  -  Diễm

Lý   - D.Ngọc

Â.Nhạc -  Lý

Văn  -  Hằng

4

TC.Toán - Thư

T.Anh  - Sinh

L.Sử   - T.Ngọc

GDCD  -  Hà

Â.Nhạc -  Lý

Văn  -Thu Trang

Hoá  -  Xuyên

5

T.Anh  - Sinh

Sinh –   P.Mai

TC.Toán - Phong

Sinh – Diễm

Hoá  -  Xuyên

Địa   -  Cúc

Â.Nhạc -  Lý

 

 

 

Năm

 

1

Toán –  Thùy

GDCD  -  Hà

T.Anh  - Sinh

Sinh – Diễm

Sinh – P.Mai

TD  -  Tuấn

Văn  -  Hằng

2

GDCD  -  Hà

Địa  -  Dũng

Văn -N.Thanh  

L.Sử   - T.Ngọc

Toán -  Bích

Sinh – P.Mai

Toán –  Thùy

3

TD  -  Tuấn

T.Anh  - Sinh

Văn -N.Thanh  

Văn  -  Điều

Hoá  -  Xuyên

Toán -  Bích

TCToán -Thùy

4

T.Anh  - Sinh

TC.Toán - Thư

L.Sử   - T.Ngọc

Văn  -  Điều

TD  -  Tuấn

Hoá  -  Xuyên

Sinh – P.Mai

5

TC.Toán - Thư

L.Sử   - T.Ngọc

TC.Toán - Phong

T.Anh  -  Sửu

 

 

 

 

 

Sáu

 

1

Văn  –  Giang  

Sinh –   P.Mai

Lý – H.Thanh

C.Nghệ -Vĩnh

Văn -Thu Trang

Toán -  Bích

TD  -  Tuấn

2

Văn  –  Giang  

C.Nghệ -Vĩnh

Hoá  -  Xuyên

Toán  - Phong

Toán -  Bích

C.Nghệ - Liên

Toán –  Thùy

3

Lý – H.Thanh

TC.Toán - Thư

Sinh –   P.Mai

T.Anh  -  Sửu

TD  -  Tuấn

TCToán -Thùy

Văn  -  Hằng

4

Sinh –  P.Mai

Lý – H.Thanh

C.Nghệ -Vĩnh

M.thuật –Trang

C.Nghệ - Liên

TD  -  Tuấn

Hoá  -  Xuyên

5

C.Nghệ -Vĩnh

Hoá  -  Xuyên

M.thuật – Trang

TC.Toán- Phong

TCToán -Thùy

Địa   -  Cúc

C.Nghệ - Liên

 

 

Bẩy

 

1

TD  -  Tuấn

Văn  –  Giang  

Toán  - Phong

Văn  -  Điều

T.Anh  -  Sửu

GDCD  -  Hà

Địa   -  Cúc

2

Văn  –  Giang  

Toán –  Thùy

TD  - Đ.Mai

Toán  - Phong

Toán -  Bích

Văn -Thu Trang

T.Anh  -  Sửu

3

Toán –  Thùy

Hoá  -  Xuyên

Văn -N.Thanh  

TD  - Đ.Mai

Văn -Thu Trang

T.Anh  -  Sửu

TD  -  Tuấn

4

Hoá  -  Xuyên

TD  -  Tuấn

GDCD  -  Hà

Lý – H.Thanh

Văn - Thu Trang

Toán -  Bích

Toán –  Thùy

5

SHL - Cô Xuyên

SHL – Giang

SH – P.Mai

SHL – Đ.Mai

SHL – Bích

SHL-Th Trang

SHL – D.Ngọc

PH¢N C¤NG D¹Y THAY

Gi¸o viªn nghØ:... ( tõ 22/8/2016)

THø

TIÕT

M¤N

GV D¹Y THAY

GHI Chó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nh÷ng GV ®iÒu ®éng ph©n c«ng d¹y  thay mµ kh«ng ®óng víi chuyªn m«n cña m×nh th× lªn qu¶n líp giê häc ®ã)

                

                                                                                                                                                                   BGH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 23
Tháng 08 : 234
Năm 2020 : 5.903